آب
[ سر - عبر. ] (اِ.) ۱- یازدهمین ماه از سال سریانی برابر با «مرداد ماه». ۲- نام ماه یازدهم سالِ یهود.
آب
ریختگی (تِ) (حامص.) آبروریزی، افتضاح.
آب
[ سر - عبر. ] (اِ.)
۱- یازدهمین ماه از سال سریانی برابر با «مرداد ماه».
۲- نام ماه یازدهم سالِ یهود.

آب آوردن
(وَ دَ) (مص ل.) نوعی بیماری چشم که بر اثر پیری یا بیماری آب از چشم روان می‌گردد.
آب آوردن
(وَ دَ) (مص ل.) نوعی بیماری چشم که بر اثر پیری یا بیماری آب از چشم روان می‌گردد.

1 2 3 4 5 6 7 8