آب اماله
(بِ اِ لِ) [ فا - ع. ] (اِ.) هر داروی مایعی که ا ز طریق تنقیه به بیمار منتقل کنند.
آب اماله
(بِ اِ لِ) [ فا - ع. ] (اِ.) هر داروی مایعی که ا ز طریق تنقیه به بیمار منتقل کنند.

آب انبار
(اَ)(اِمر.) ۱- جایی سرپوشیده برای ذخیره کردن آب در زیرزمین. ۲- آبدان، آبگیر.
آب انبار
(اَ)(اِمر.)
۱- جایی سرپوشیده برای ذخیره کردن آب در زیرزمین.
۲- آبدان، آبگیر.

آب انداختن
(اَ تَ)(مص ل.) ۱- نطفه ریختن در رحم. ۲- ادرار کردن.
1 2 3 4 5 6 7 8 9