آب انداختن
(اَ تَ)(مص ل.)
۱- نطفه ریختن در رحم.
۲- ادرار کردن.

آب انداز
(اَ)(اِمر.) ۱- استراحتگاهی در میان دو منزل برای رفع خستگی از چهارپایان. ۲- آب دزدک.
آب انداز
(اَ)(اِمر.)
۱- استراحتگاهی در میان دو منزل برای رفع خستگی از چهارپایان.
۲- آب دزدک.

آب اندام
(بْ. اَ) (ص مر. اِمر.) خوش قد و قامت.
آب اندام
(بْ. اَ) (ص مر. اِمر.) خوش قد و قامت.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10