آب انگور
(بِ اَ) (اِمر.) ۱- فشرده انگور. ۲- شراب، باده.
آب انگور
(بِ اَ) (اِمر.)
۱- فشردة انگور.
۲- شراب، باده.

آب اکسیژنه
(اُ ژِ نِ) [ فا - فر. ] (اِ.) مایعی که خاصیت اکسید کنندگی قوی دارد و برای رنگ بری و ضدعفونی کردن به کار می‌رود، پراکسید هیدروژن.
آب اکسیژنه
(اُ ژِ نِ) [ فا - فر. ] (اِ.) مایعی که خاصیت اکسید کنندگی قوی دارد و برای رنگ بری و ضدعفونی کردن به کار می‌رود، پراکسید هیدروژن.

آب باختن
(تَ) (مص ل.)از دست دادن شکوه و هیبت.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11